Oficina jurídica

of legal

 

A  l’oficina jurídica de Casals de Joves t’assessorem dels requeriments legals que necessites per la teva entitat. Aquí hi trobaràs documents importants.

Si la informació que trobes en el banc de recursos no és suficient, pots posar-te en contacte amb nosaltres directament per telèfon 93 601 16 16 o via mail casaldejoves@casaldejoves.org

 

Campanya Que no t'empapel·lin

Acta fundacional

A l’acta, amb la data i la localitat de la reunió, hi han de figurar tres acords:
1r. La constitució de l’associació. S’hi ha de consignar concretament la denominació social, que ha de coincidir exactament amb la que figuri en els estatuts.
2n. L’aprovació dels estatuts.
3r. L’elecció de la junta directiva.

Model acta fundacional
model acta fundacional
L’acta fundacional és necessària per inscribir l’associació al registre de entitats del Departament de Justícia.
Enllaç a la web del registre d’entitats per inscriure una associació

Estatuts

Són l’escrit on consten els principis bàsics pels quals es regirà l’associació. S’han de confeccionar sobre la base de les finalitats que es proposi dur a terme l’entitat. Han d’estar datats i signats per els socis/es fundadors/es.
Hi ha de constar necessàriament:
- Denominació
- Activitats i finalitats determinades
- Domicili
- Àmbit
- Òrgans directius i forma d’administració
- Admissió i pèrdua de la qualitat de soci
- Règim disciplinari
- Drets i deures
- Procediment de modificació dels estatuts
- Patrimoni fundacional i règim econòmic
- Dissolució i destinació del patrimoni social
Recentment hi ha hagut canvis importants en la reglamentació referent a estatuts i cal revisar els nostres estatuts. Més abaix us facilitem documents amb informació important referent a això.
Campanya actualització estatuts  model estatuts adaptats Doc. informatiu estatuts Torre Jussana

Registre de l'entitat

Quan constituim una entitat és necessari i recomanable donar d’alta l’entitat al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Aquesta inscripció ens facilitarà l’accés a subvencions, permisos i també a tenir un CIF. A més, d’aquesta manera fem públics els nostres objectius i la nostra no finalitat de lucre.

Tràmit registre entitats jurídiques
Enllaç a la web del registre d’entitats per inscriure una associació

com constituir assoc creaj

C.I.F.

El C.I.F. és el codi d’identificació fiscal, que és la identificació tributària per a les persones jurídiques (incloses les associacions).
El C.I.F. ens permet, realitzar operacions econòmiques, rebre subvencions, obrir comptes corrents, etc.
El C.I.F. s’aconsegueix fàcilment a Hisenda emplenant el model 036 i se sol•licita directament en finestreta, adjuntant, en tot cas;
-original i còpia de l’acta fundacional,
-original i còpia dels estatuts,
-original i còpia del NIF del/la representant legal de l’entitat juntament amb la corresponent
-sol•licitud signada pel/la president/a de l’associació.
El lliurament del C.I.F per part de la Delegació d’Hisenda és immediat. (Consulteu l’apartat d’exempció fiscal si aneu a demanar per primera vegada el CIF de la vostra associació)
Enllaç Hisenda

Certificat junta directiva

Una vegada l’associació està inscrita al Registre d’entitats, s’ha d’anar actualitzant les dades tant del domicili con de les persones que composen la junta directiva. Aquest tràmit es pot fer on-line o presencialment. Necessitem fer aquest tràmit perquè aquest document ens serveix per a que les persones representants de l’entitat puguin demostrar que poden actuar en nom de l’entitat (per signar documents, demanar permisos, etc…).
Enllaç a la web del registre d’entitats per actualitzar la junta directiva d’una associació

Model canvi Junta Directiva

Model certificat canvi domicili de l’entitat

Llei de transparència

Com afecta la llei de transparència als casals?

Des de desembre de 2014 les associacions están obligades a complir a la llei de transparència. Els objectius d’aquesta llei són es refereixen a la transparencia i el bon govern dels afers públics i en aquest sentit afecta també a les associacions. En concret pel que fa als Casals es poden veure afectats baix el supòsit de “Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics”

En aquest cas deuen donar informació institucional, organització i estructura, normativa, funcions i tasques de l’entitat, organigrama amb la identificació dels responsables i càrrecs, retribucions òrgans direcció o administració (si en tinguessin).

Si els ajuts són majors de 10.000€, també informació de rellevància econòmica com el pressupost, comptes anuals i auditoria, contractes adjudicats per l’administració, convenis de col•laboració amb l’administració i le subvencions i ajuts públics rebuts.

La forma més fàcil de donar publicitat de forma gratuïta i de fàcil accés és a través del lloc web o altra plataforma electrònica. A més hem de fer-ho de manera estructurada i clara, tenint en compte també que són responsables de la informació que publiquem. Podem aprofitar esta necessitat de complir la llei per millorar la nostra entidad I la seva comunicació ja que la trasnparència genera confiança, interna i externa, dóna legitimitat i ens dóna coherència com a organització

La Federació de Casals de Joves ja té el seu apartat a la web on informa de tots aquests aspectes de forma clara, us pot servir de exemple

El Consell d’Associacions de Barcelona ens propociona aquest document on explica a fons aquests aspectes legals i que pot ser de molta utilitat

Altres recursos

El Consell d’Associacions de Barcelona ha publicat una guia molt útil per orientar les entitats en el procés de creació

Guia CAB

 

 

 

 

Veure més recursos de...