Com afecta la llei de transparència als casals?

agua

Des de desembre de 2014 les associacions están obligades a complir a la llei de transparència. Els objectius d’aquesta llei són es refereixen a la transparencia i el bon govern dels afers públics i en aquest sentit afecta també a les associacions. En concret pel que fa als Casals es poden veure afectats baix el supòsit de “Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics”

En aquest cas deuen donar informació institucional, organització i estructura, normativa, funcions i tasques de l’entitat, organigrama amb la identificació dels responsables i càrrecs, retribucions òrgans direcció o administració (si en tinguessin).

Si els ajuts són majors de 10.000€, també informació de rellevància econòmica com el pressupost, comptes anuals i auditoria, contractes adjudicats per l’administració, convenis de col•laboració amb l’administració i le subvencions i ajuts públics rebuts.

La forma més fàcil de donar publicitat de forma gratuïta i de fàcil accés és a través del lloc web o altra plataforma electrònica. A més hem de fer-ho de manera estructurada i clara, tenint en compte també que són responsables de la informació que publiquem. Podem aprofitar esta necessitat de complir la llei per millorar la nostra entidad I la seva comunicació ja que la trasnparència genera confiança, interna i externa, dóna legitimitat i ens dóna coherència com a organització

La Federació de Casals de Joves ja té el seu apartat a la web on informa de tots aquests aspectes de forma clara, us pot servir de exemple

El Consell d’Associacions de Barcelona ens propociona aquest document on explica a fons aquests aspectes legals i que pot ser de molta utilitat

Tota aquesta informació està disponible al banc de recursos a l’apartat d’oficina jurídica

agua